Corona – oppsummering av mest aktuelle kompensasjonsordninger

Corona-situasjonen har ført til store endringer for mange av våre kunder. Myndighetene har stadig kommet med oppdatering av situasjonen og forslag til nye ordninger. Ikke alle har gått gjennom i Stortinget, og noen er blitt endret etter første vedtak og lansering. Dette er hva vi mener er relevante og aktuelle ordninger og endringer ved utgangen av august 2020:

Midlertidige ordninger knyttet til arbeidsledighet, permitteringer m.m.

Som et tiltak for å senke lønnskostnader og samtidig unngå oppsigelser har det som følge av Corona-pandemien blitt innført utvidede regler for dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble disse ordningene utvidet. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen meddelte samtidig at regjeringen fortløpende skal vurdere flere tiltak etter hvert som de får klarhet i hvordan situasjonen utvikler seg. Ordningen ble medio august utvidet til å gjelde i 52 uker fra permitteringsdato.

Kontantstøtte for lønnskostnader hos næringsdrivende, stiftelser og frivillige organisasjoner
Lønnskostnader har hittil ikke blitt omfattet av kompensasjonsordningen i særlig grad. Men regjeringen lanserte 28. mai et nytt tiltak, som skal sette hjulene i gang igjen i norsk økonomi og få ned køen av arbeidsledige og permitterte. Det foreslås utbetaling av kontantstøtte for lønnskostnader til de bedrifter som tar tilbake ansatte fra permittering. Arbeidsgivere kan søke om tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Maksimalt tilskudd per ansatt per måned er 15 000 kroner. Selve søknadsportalen åpner først i oktober på lonnstilskudd.no. Tilskuddsordningen skal forvaltes av Skatteetaten.

Det er flere krav som må oppfylles for å kunne søke tilskudd. Snakk med oss i SMB Accounting hvis du mener at dette kan være aktuelt for deg.

UTGÅR per 1/9: Kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader som skyldes stort omsetningsfall pga. Corona-pandemien
Bedrifter som har hatt et markant omsetningsfall på grunn av Corona-pandemien har kunnet få dekket en andel av sine faste uunngåelige kostnader for månedene april-august. Denne ordningen stoppes per 1/9. Myndighetene har ikke kommet med noen generell ny ordning som erstatning for dette.

Kompensasjonsordning for inntektstap for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Flere selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekt på grunn av Corona-pandemien. Det finnes heldigvis en egen ordning for dere som er enkel å søke på nav.no.

Slik bokfører du:
Vanligvis bør tilskudd fra kompensasjonsordningen presenteres som annen driftsinntekt i årsregnskapet. Tilskuddet er skattepliktig inntekt, men det skal ikke beregnes merverdiavgift. Bokføringen dokumenteres med vedtaket om tildelt tilskudd.

Kompensasjonsordningen er en søknadsbasert tilskuddsordning, hvor midlene som tildeles er kompensasjon for tapt omsetning. Av den grunn er tilskuddet å anse som skattepliktig inntekt. Tilskuddet tidfestes etter vanlige regler, altså når det oppstår et ubetinget krav på tilskuddet. Dette tilsier skatteplikt på det tidspunktet tilskuddet innvilges. Mottak av tilskudd fra kompensasjonsordningen anses ikke som omsetning etter merverdiavgiftsloven § 1-3, altså levering av varer og tjenester mot vederlag. Det skal derfor heller ikke beregnes og betales merverdiavgift etter § 3-1 ved mottak av slike tilskudd.

Lenke til alle tiltakspakkene fra det offentlige finner du her: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker

Vi oppfordrer deg til å gå inn på lenkene for å lese mer om kompensasjonsordningene, eller kontakte oss.