Næringsdrivende kan søke om betalingsutsettelse for skatt og merverdiavgift som forfaller til betaling fra og med 10. juni til 31. desember 2020. Her er det du trenger å vite om ordningen.

Koronasituasjonen har medført at mange næringsdrivende nå har likviditetsproblemer og sliter med å betale skatte- og avgiftskrav. I Revidert Nasjonalbudsjett ble det foreslått nye regler som innebærer en mer fleksibel ordning for søknad om betalingsutsettelse. Denne er nå trått i kraft med virkning for merverdiavgift for 1. og 2. termin 2020 som hadde innleveringsfrist 10. juni. Næringsdrivende kan dermed fra og med 10. juni søke om utsettelse av betaling av denne merverdiavgiften og fremtidige skatte- og avgiftskrav som påløper ut året. Ordningen er i utgangspunktet ment å gjelde frem til 31. desember 2020.

Hvem kan søke?

For å få innvilget betalingsutsettelse er det et krav om at man er ute av stand til å innfri sine krav som en følge av koronasituasjonen.

For næringsdrivende er det i tillegg vilkår om at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav med forfall før 29. februar 2020, at alle pliktige oppgaver er levert, samt at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk.

For privatpersoner er det et vilkår at det foreligger en betydelig reduksjon i egen inntekt, eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt. Vilkåret vil automatisk være oppfylt dersom søker er 100 % arbeidsledig eller permittert eller dersom inntekten er redusert med minst 20 % sammenlignet med hva som var tilfellet forut for 29. februar 2020.

Hvordan søke?

Søknad om betalingsutsettelse leveres ved å fylle ut et skjema i Altinn, link til skjemaet finner man her nederst på Skatteetatens sider. Eller du tar kontakt med oss i SMB Accounting, og vi hjelper deg eller ordner det for deg.

Man søker om betalingsutsettelse for en valgt periode. Dersom man får innvilget betalingsutsettelse vil skatte- eller avgiftskravet ikke bli innkrevet i utsettelsesperioden, men man kan når som helst velge å innfri kravet selv for å hindre unødvendig rentebelastning dersom den økonomiske situasjonen bedrer seg.

Merk at det vil løpe forsinkelsesrente i perioden, men denne er fra 10. juni satt ned til 6 prosent i perioden fra 10. juni til 31. desember 2020.

Kilder til denne artikkelen: Skatteetaten